Hukuksuzca Haciz İşlemi Mahkeme Kararınca Durduruldu

Abone Ol
Daha Fazla

“Kartal 1.İcra Müdürlüğü’nün hukuksuz olarak aldığı haciz kararı
Kartal 2.İcra Hukuk Mahkemesi’nce durduruldu.”

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’ın makam aracına haciz geldiği iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtilmelidir ki, Kartal 1. İcra Müdürlüğü’nün 15.06.2010 tarihli haciz kararı, kanuna aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, İstanbul Büyükşehir Belediyesince haciz kararının iptali için Kartal 2. İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

Kartal 1.İcra Müdürlüğü tarafından verilen haciz kararı Kartal 2. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 17.06.2010 ve 2010/524 E. sayılı karar ile durdurulmuştur. Ayrıca suç teşkil eden eylemleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili şahıslar hakkında da yasal yollara gidilecektir.

Yine bazı internet sitelerinde yer alan Sayın Kadir TOPBAŞ’ın makam odasındaki eşyalara da haciz konulduğu ve son anda yapılan ödemeyle haczin durdurulduğu iddiası da gerçek dışıdır.

Konu ile ilgili diğer bilgiler şöyledir:

Söz konusu alacaklının Bağdat Cad. üzerindeki arsasından 100 metrelik bir bölüm kaldırım düzenlemesi yapılırken yola katılmıştır. İlgili ilçe belediyesinin imar uygulaması yaparak yola katması gereken bu 100 metrelik arsa için ilçe belediyesi tarafından imar uygulaması yapılmadığından dolayı ilgili şahıs mahkemeye başvurmuştur. Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2008/513 E. sayılı kararı gereği, yolun ana arterde kaldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 227. 362 TL tazminat ödemesine karar verilmiştir. Ancak bu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temyiz edilmiştir ve konu halen Yargıtay’dadır.

Aşağıda açıklanan yasa hükümleri ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları gereğince, kamu malları haczedilemez. Şöyle ki;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci bendi hükmü uyarınca;“Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar haczolunamaz.”Bu bağlamda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin 6.fıkrasında: “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” emredici hükmü getirilmiştir.Bu hükümden görüleceği üzere, belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri gibi, kamu hizmetinde kullanılan malları da haciz yasağı kapsamındadır.

Açıklanan sebeplerle, icra müdürlüğünün, Belediye Kanunu’nun 15. maddesine aykırılığın yanı sıra, Taşıt Kanunu m.7’de açıkça bu taşıtların münhasıran kamu hizmetinin ifasında kullanılmak üzere tahsis edildiği hükme bağlandığı halde, ve buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamu hizmeti kullanımında bulunan, ayrıca resmi araç olduğu Trafik Kaydında da açıkça belirtilmiş olan 34 ESY 01 Plakalı aracının haczedilmesine ilişkin karar açıkça kanuna aykırıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sayı
: 2010/524 Esas
T.C .
KARTAL
2. ICRA HUKUKMAHKEMESI
1 . ICRA DAIRESiNE
KARTAL
18/0G/2010
Davacı IST BUYUKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIGI ile davalı MUYEDDIN
SULTANSU arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet davası nedeniyle ;
Müdürlüğünüzün 2010/1388 esas sayıh dosyası ile ilgili ;
"Davanın konusu olu turan 34 ESY 01 plakalı araca yönelik icra islemlerinin tedbiren
durdurulmasına, "18 .06.2010 tarihli tensip kararı ile karar verildiğinden ;
Karar gereğince i81em yapılması rica olunur . 18/06/2010
Katip 69825
Hakim 29857

Yorumlar kapalı.