Ganyan Bayi Almak İçin Yapılması Gerekenler

Abone Ol
Daha Fazla

Madde 1) AMAÇ VE İÇERİK
Türkiye Jokey Kulübü Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin amacı; bayilik verilecek yerlerin tespiti, bayilik müracaatlarının kabulü ve incelenmesi, müracaatlar içerisinden bayii adaylarının belirlenmesi, bayilik mukavelesinin düzenlenmesi, bayilerin denetimleri, görev ve sorumluluklarının belli bir yönteme bağlanarak uygulanmasını sağlamaktır.

Madde 2) TANIMLAR
TJK : TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nü ifade eder.

Müracaatçı : Ganyan Bayiliği Yönetmeliği şartlarına göre, bayilik talebinde bulunan gerçek kişi.

Bayii adayı : Bayiliğe hak kazanan, ancak henüz bayilik mukavelesi akdedilmemiş gerçek kişi.

Bayii : TJK ile arasında bayilik mukavelesi akdedilmiş ve ganyan bayii ruhsatındaki adreste, müşterek bahis oynatan gerçek kişi.

Donanım : Mülkiyeti TJK’ya ait olan ve müşterek bahis oyunlarını oynatması için, TJK tarafından bayiye verilen satış/ödeme terminali, X 25 ve modem iletişim cihazları ile muhtemel cihazını ifade eder.
Madde 3) BAYİLİK VERİLECEK YERLERİN TESPİTİ
TJK Yönetim Kurulu; TJK Müşterek Bahisler Müdürlüğü’nün yaptığı tetkik ve çalışmalar neticesinde hazırlanan raporu inceleyerek, yeni bayilik verilecek bölgeleri belirler.

TJK Pazarlama Müdürlüğü, yeni bayilik verilecek bölgelerle ilgili belirleme çalışması yaparken, bölgenin potansiyelini, bölgede mevcut bayii varsa bu bayii veya bayilerin satış durumunu, bilet kabul adetlerini, bu bayilerin o bölgede ihtiyaca cevap verip vermediği hususunu ve TJK’nın yayılma politikasını göz önünde bulundurarak hareket eder.
Madde 4) BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

1. Bayilik için müracaatta bulanacaklar, TJK Yönetim Kurulu’nca tespit ve ilan edilen her bir müracaat yeri için, sadece bir müracaatta bulunabilirler. Müracaat sahibi; birden fazla yer için bayilik hakkı kazandığı taktirde, bunlardan birini tercih etmek zorundadır.

Müracaatlar, TJK tarafından hazırlanan matbu dilekçe ile müracaat sahibi veya vekili tarafından yapılacaktır. Müracaat sahibi, matbu dilekçesinde; Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin hükümlerini okuduğunu, tüm şartlarını kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul ile imza edecektir. Müracaat edenlere, müracaatla ilgili vermiş oldukları dilekçenin fotokopisi verilecek ve bu fotokopide:

1. Tetkik masrafı kaydı,
2. Müraccat edilen mahalde, TJK’nın bayilik açıp açmamakta serbest olduğu ve bu müracaatın kulüpçe bayilik verileceği taahhüdünü taşımadığı,
3. Dilekçenin değerlendirilmesinin ve cevap verilmesinin belli bir süreye bağlı olmadığı, sarahaten belirtilecektir.

2. Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:

1. İstanbul’da TJK PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
2. Ankara’da TJK ANKARA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
3. İzmir’de TJK İZMİR HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
4. Adana’da TJK ADANA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
5. Bursa’da TJK BURSA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
6. Şanlıurfa’da TJK ŞANLIURFA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
7. Elazığ’da TJK ELAZIĞ HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dışında herhangi bir makama veya merci’e yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez.

Bayilik münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır.

3. Müracaat edenin, müracaat ile birlikte ibraz etmesi gereken evraklar:

1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
2. Noterden tasdikli resimli hüviyet örneği
3. Muhtardan ikametgah
4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış)
5. Özgeçmiş yazısı
6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti
7. Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
8. Bayilik açılacak mahallin her cephesinden yan dükkanları da görüntü içersine alan ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
9. Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira mukavelesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
10. Aşağıdaki (d) paragrafında bahsedilen başvuru bedeli karşılığında müracaat sahibine TJK tarafından verilen belgenin aslı
11. Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekaletname aslı

4. Müracaat esnasında başvuru bedeli olarak , Hipodromların yer aldığı İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ADANA, BURSA,ŞANLIURFA ve ELAZIĞ il sınırları içerinde 100.00 (YÜZ) YTL, bu illerin sınırları dışında kalan yerler içinse başvurunun yapıldığı ilin bölge Hipodromuna olan mesafesi göz önünde bulundurularak ücret alınacak ve bayilik talebi kabul veya reddedilmiş olsa da alınan başvuru bedelleri iade edilmeyecektir.
Hipodromlarımızın bulunduğu il merkezleri dışındaki bölgeler için uygulanacak başvuru bedelleri
0-100 KM ARASI YERLER İÇİN 150.00 YTL
100-200 KM ARASI YERLER İÇİN 200.00 YTL
200 KM VE ÜZERİNDEKİ YERLER İÇİN 300.00 YTL dır.
Başvuru bedellerinin günün şartlarına göre artırılması veya eksiltilmesi TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir

Madde 5) BAYİİ OLACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Bayilik talebinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

1. T.C. vatandaşı olmak
2. En az ilköğretim mezunu olmak
3. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, evrakta sahtekarlık gibi mer-i mevzuatımızda yüz kızartıcı ve güven sarsıcı olarak kabul edilen suçlardan biriyle veya adam öldürme ve bu fiillere teşebbüs suçları ile mahkum olmamak
4. Reşit ve mümeyyiz olmak
5. Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin TJK‘ca kapatılmış olmaması
6. Hali hazırda ganyan bayii olmamak

Madde 6) BAYİLİK YAPILACAK MAHAL İÇİN ARANACAK ASGARİ ŞARTLAR

1. Bayilik mahalli, kullanım alanı asgari 40 m² olmak üzere, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır. Ancak, TJK tarafından tespit ve ilan edilen müracaat yerleri arasında bulunan büyük iş merkezi veya alışveriş merkezlerine verilecek bayiliklerde giriş katı ve metrekare şartı aranmaz.
2. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasıdaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 metre olacaktır.
3. Bayilik mahalli bu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır.

Madde 7) BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

1. Bayilik verilmesi düşünülen bölgelerle ilgili olarak TJK Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği son müracaat kabul tarihine kadar yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınır.
2. Müracaat dilekçelerinde bayilik yapılacak adres olarak belirtilen mahal, TJK Pazarlama Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından tetkik edilir.
3. Bayii adaylarının müracaatlarını yerinde inceleyen tetkik komisyonu, hazırladığı raporları TJK Pazarlama Müdürlüğü’ne teslim eder.
4. TJK Yönetim Kurulu kendisine intikal ettirilen müracaatlar arasından işbu yönetmelik gereği bayii adaylarını belirler.
5. TJK Yönetim Kurulu’nca belirlenen bayii adayına tebligat, TJK Pazarlama Müdürlüğü tarafından yapılır. Bayii adayı, tebligat tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde TJK Pazarlama Müdürlüğü’ne veya bağlı ünitelere başvurur.

Madde 8) BAYİİ ADAYLARINA YAPILACAK TEBLİGATIN İÇERİĞİ

Bayilik talebi olumlu bulunan bayii adayına;

1. Bayilik mahalline çekilecek TURPAK hattı için, TJK’dan alacağı başvuru formu ile Türk Telekom’a başvuracağı,
2. Meriyetteki yönetmelik, TJK Yönetim Kurulu kararları, TJK Pazarlama Müdürlüğü tarafından verilen talimatlar çerçevesinde belirtilen ve müracaatına esas teşkil eden şartları ve mükellefiyetleri yerine getirerek yönetmeliğe eklenen bayilik mukavelesini imzalayacağı,
3. Yukarıdaki hususların 60 gün içinde yerine getirilmediği takdirde bayilik hakkının düşeceği ihtarı,
4. Bayii adayının bayilik mahallinde gerekli tefrişatı yaptığını bildirmesini müteakip, TJK Pazarlama Müdürlüğü tarafından bayilik mahallinde yapılacak tetkik neticesinde onay verilmesi halinde, bayii adayı ile yönetmeliğe ekli bayilik mukavelesi yine TJK Pazarlama Müdürlüğü veya yetkili kılınan ünite müdürlüğü arasında akdedileceği,

tebliğ edilir.
Madde 9) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER

1. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
2. Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı
3. Muhtardan ikametgah
4. Noter tasdikli resimli hüviyet örneği
5. Noter tasdikli işyerinin tapusu veya 2 yıllık kira mukavelesi
6. Noter tasdikli öğrenim belge sureti (asgari ilköğretim diploması)
7. İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
8. Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
9. Bayii, vekil kullanacak ise azami bir yıl süreli vekaletname.
10. TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 1.000,- (BİN) A.B.D. doları teminatın banka dekontu veya makbuz aslı

Verilen süre içerisinde yukarıdaki belgeleri getirmeyen bayii adayları faaliyete başlatılmayacaktır.
Madde 10) BAYİLİK TEMİNATI
Bayiler, TJK Yönetim Kurulu’nca tespit edilen miktarı bayilik teminatı olarak yatırmak zorundadırlar. Bu teminat miktarı 2003 yılı için 1.000,-(bin) A.B.D. dolar’dır. TJK Yönetim Kurulu teminat miktarlarını günün şartlarına göre arttırabilir, azaltalabilir veya takdir ettiği miktarda ek teminat talep etme hakkına haizdir. TJK’nın belirttiği müddet zarfında tespit edilen ek teminatı vermez ise, mukavele TJK’ca tek taraflı olarak fesih edilebileceği gibi, TJK teminat talebinde bulunduğu andan itibaren teminat verilinceye kadar, adı geçen bayinin faaliyetini durdurma yetkisine de haizdir. Yeni bayii olacaklar, istenen miktarı teminat olarak yatıracakları gibi, eski bayiler de aradaki farkı tamamlamak zorundadırlar. Bayinin, bayiliği kendi arzusu ile bırakması halinde bayiliği bıraktığı tarihten itibaren 30 gün sonra bayinin TJK’ya her ne nam altında olursa olsun bir borcu yoksa, teminatı aynen iade edilir. Bayinin işbu yönetmelik veya mukavele şartlarına uymayarak bayiliğin TJK’ca kapatılması halindeteminatı irat kaydedilir.

Madde 11) BAYİLİK YAPILACAK MAHALDE BULUNACAK ARAÇ VE GEREÇLER

1. Günlük hasılatın muhafaza edileceği duvara veya yere monte edilmiş çelik kasa
2. Yarış ve parasal neticelerin yazılacağı pano
3. Yarış severin yarışları rahatlıkla izleyebileceği televizyon
4. Duyuru panosu (en az 65cm x 65cm ebadında olacak)
5. Donanımın istenilen performans ve emniyette çalışabilmesi için kesintisiz güç kaynağı
6. Telefon ve faks (telefon terminalin hemen yanında bulunmalı)

Madde 12) BAYİLİK MAHALLERİNİN STANDARDİZASYONU
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip bayilik mahallerinin kurumsal kimlik konseptini yansıtacak olan standardizasyon çalışması TJK Pazarlama Müdürlüğü’nce yürütülür. Bayii ve bayii adaylarına, bayilik mahallinde yapmaları gereken düzenlemeler için bir standardizasyon dosyası tebliğ edilir. Düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için bayii ve bayii adaylarına en fazla 60 günlük süre verilir. Kendisinden talep edilen standardizasyon çalışmalarını verilen süre içersinde yerine getirmeyen bayii adayı ile bayilik mukavelesi imzalanmayacağı gibi, eski bayilerle de yeni bayilik mukavelesi akdedilmez.

Yer değişikliği talebinde bulunan veya yer değiştirilmesi TJK’ca talep edilen bayiler de, yeni bayilik mahallerinde verilen süre içersinde gerekli standardizasyon çalışmalarını yerine getirmedikleri takdirde kendileri ile yeni bayilik mukavelesi akdedilmez.
Madde 13) BAYİLİK MUKAVELESİNİN İMZALANMASI
TJK Yönetim Kurulu’nca bayiliğine karar verilmiş olup, işbu Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ndeki şartları yerine getirenlerle ünite müdürlüklerince bayilik mukavelesi imzalanır ve bayilik ruhsatı verilir. Bayilik ruhsatına haiz olmayanlar, bayilik faaliyetlerine başlayamaz.

Madde 14) BAHİS TERMİNALİ BAĞLANMASI
Bayilik mukavelesinin imzalanmasını müteakip, bayii tarafından bayilik mahalline TURPAK hattının çektirilmesi ve faal olduğunun TJK’ya bildirilmesi ile bahis terminali bir tutanakla çalışır vaziyette teslim edilir ve bayii faaliyetine başlar.

Madde 15) VEKALET
Bayii, bayilik iş ve işlemlerini vekil marifeti ile takip edecek ise, vekil tayin edilecek kişinin 4. maddedeki şartlara haiz olması ve vekilin ilgili ünite müdürlüğünce onaylanması durumunda, düzenlenecek vekaletname noter tasdikli ve en fazla 1 yıl süreli olmak zorundadır. Vekil tayin edilen kişinin bu vekalete dayalı olarak yapacağı iş ve işlemlerde kullanacağı imza örneklerini gösterir noter tasdikli imza beyannamesi düzenlenmesi şarttır. Noterde yapılan vekaletin ve vekil imza beyannamesinin bir sureti TJK’ya verilir, bir suret ise sorulduğunda ibraz edilmek üzere bayilik mahallinde bulundurulur.

Vekil olacak şahsın güvenilirliğinin uygun bulunmaması halinde, TJK vekili kabul zorunluluğunda olmamakla beraber, başlangıçta kabul ettiği vekilin değiştirilmesi talebinde de bulunabilir. Bu halde vekil TJK nezdinde hiçbir iş ve işlem yapamaz.

Bayii en fazla 2 kişiyi vekil tayin edebilir.
Madde 16) BAYİLİĞİN DEVRİ VE ORTAK ALMA YASAĞI
Bayii, ganyan bayiliğini bir başkasına devredemez, kar ortaklığı dahil hiçbir suretle yanına ortak olarak alamaz ve hisse devri yapamaz. Her ne şekil ve suretle olursa olsun devrin tespiti veya muvazaalı devri gösteren emarelerin olması halinde (emarelerin taktiri münhasıran TJK’ya aittir) hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın TJK’ca bayilik mukavelesi tek taraflı olarak feshedilir.

Bayilik münhasıran şahsa verilmekte olup, miras yoluyla dahi mirasçılara intikal etmez. Bayinin vefatı, gaipliği, vesayet veya hacir altına alındığının kesinleşmiş yargı kararı ile hüküm altına alınması hallerinde, bayilik sözleşmesi kendiliğinden münfesih olur.

Ancak, vesayeti veya gaipliği hüküm altına alınan veya vefat eden bayinin, veraset ilamı ile belirlenen varislerinden; ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak üzere, herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer varislerin noterden muvaffakatları ile bayiliğin mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir.

Bayinin vesayet veya hacir altına alınması halinde bayiliğin devrinde; bayi evli ise birinci öncelik bayinin eşine aittir. Bayinin bekar olması veya eşin bayiliği yürütme iradesinin olmaması halinde; anne, baba ve çocuklar ile sınırlı olmak üzere bayinin olası mirasçılarından herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer olası mirasçıların noterden muvaffakatları ile bayiliğin olası mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir.

Ancak bu halde devir talebinde bulunan bayinin amme (vergi, SSK gibi) borcu olmadığına dair resmi belge ibrazı zorunludur.

Yukarıdaki hallerde devir alma talebinde bulunan şahsın bayiliğe uygunluğu, bayilik ilk müracaatındaki gibi tetkik ile TJK Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir.
Madde 17) DEVİR, TEMLİK VE CİRO VERME; REHİN VE TEMİNAT GÖSTERME YASAĞI İLE MAHSUP YETKİSİ
Bayii, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını her ne suretle olursa olsun bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez. Rehin ve teminat olarak gösteremez.
TJK, her ne suretle doğmuş olursa olsun, tüm hak ve alacaklarını, nezdinde doğmuş ve doğacak bayii hak ve alacaklarından mahsup suretiyle resen tahsil etme hak ve yetkisindedir

Madde 18) BAYİNİN GÖREVLERİ
Bayiler;

1. Ruhsatnamesindeki yazılı adreste faaliyet göstermek,
2. Kendisine bildirilen saatlerde bayilik mahallini açık tutmak, terminali satış ve ödeme için hazır hale getirmek, aksi durumlarda meşru bir mazereti varsa, bununla ilgili gerekli izni bağlı bulunduğu TJK Müdürlüğü’nden almak,
3. Son koşuya ait parasal neticelerin ilanından sistem kapanana kadar terminali kazançlı bilet ödemesi için faal halde tutmak,
4. Yarış severin rahat bir şekilde oyun oynamasını temin için her türlü tedbiri almak ve yarış severi gerektiğinde müşterek bahislerle ilgili kurallar konusunda aydınlatmak ve yarış severe kibar bir şekilde davranmak,
5. Bayilik mahallini temiz tutmak,
6. Her türlü para alışverişlerinde gereken titizliği göstermek, kazançlı bilet ikramiyelerini eksiksiz bir şekilde ödemek ve terminallerin üzerinde bulunan müşteri ekranının yarış sever tarafından görülebilir bir vaziyette durmasını sağlamak,
7. Kullanımına verilen ve mülkiyeti TJK’ya ait olan bayii terminalini ve teçhizatlarını usulüne uygun bir şekilde kullanmak ve terminalin temizlik ve bakımı konusunda gereken titizliği göstermek,
8. Koşu neticelerini, yarış programlarında olabilecek değişiklikleri ve her türlü parasal neticeleri, netice panosuna yazarak yarış severi bilgilendirmek,
9. Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden sonra kalan bakiyeyi kendisine bildirilen gün ve saatte ilgili yere teslim etmek,
10. Her türlü ödeme ve iptal biletlerini eksiksiz olarak teslim etmek,
11. Kulüp tarafından bayinin kullanımına verilen beher terminal ve muhtemel cihazı için tespit edilen aylık kira bedellerini en geç müteakip ayın onuncu gününe kadar ödemek,
12. Hasılat ve kullanımına verilen donanım TJK tarafından emniyeti suistimal, yangın, hırsızlık, halk hareketleri, kötü niyet, deprem, sabotaj ve anarşik hareketler kapsamında sigortalanır. Sigorta poliçeleri mal sahibi sıfatı ile TJK lehine tanzim edilir. Tutarı TJK’ca tespit edilecek olan ve istenildiğinde arttırılması da TJK’nın münhasır yetkisinde ve inisiyatifinde olan bu sigorta poliçelerinin yıllık primlerini ödemek, (bu prim tutarları bayii prim alacağından mahsup edilir)
13. Tetkik raporlarındaki aksaklıkları verilen süre içinde gidermek , TJK Kompüterize Sistem ve Pazarlama Müdürlüklerince verilecek her türlü yazılı ve sözlü talimata riayet etmek,

zorundadır.
Madde 19) BAYİNİN SORUMLULUKLARI

1. Bayii, TJK’nın memur ve müstahdemi olmadığından, yapacağı işlemlerden ve TJK’yı küçük düşürecek veya kendisine açıktan menfaat sağlayıcı hareketlerden dolayı, bu hareketi yapanlar istihdam ettiği kimseler dahi olsa, bizzat sorumlu olur. Bu durumda bayilik faaliyeti durdurulur ve bayilik mahallindeki donanım geri alınır. Bu konuda düzenlenecek rapor ve belgeler TJK Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilir, iptal işlemi bu konuda yetkili heyetin kararı ile kesinleşir.
2. Bayiliğin her türlü adli, idari, cezai ve mali sorumluluğu bizzat bayiye aittir.
3. Bayii, TJK’nın kendisine vereceği ve mülkiyeti tamamen kulübe ait olan donanım ile bayilik mahallindeki işlerini yürütür. Bayiliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde, bayii donanımı bayiliğin son bulduğu günden itibaren en geç 3 gün içerisinde TJK’ya çalışır ve sağlam vaziyette teslim eder.
4. Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynandığı ve oynatıldığının resmi kurumlar veya TJK yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bundan bayii sorumlu olur ve bayilik mukavelesi tek taraflı olarak feshedilir.
5. Bayii, bayiliğinde oynanan oyunlardaki ihmal, hata, kasıt veya tedbirsizlik nedeni ile oyun sahiplerinin uğrayabilecekleri ikramiye ve diğer zararlara karşı münhasıran sorumludur.
6. Bayii, oyun terminalinde TJK tarafından eğitilmiş ve kendisine Bayii Terminal Operatörü kartı verilmiş eleman çalıştırmak zorundadır. Bayii Terminal Operatörü, işbu Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin 4. maddesinin a, b, c, ve d bentlerindeki şartlara haiz olmak zorundadır.
7. Terminal başında bulunan operatör, TJK tarafından kendisine verilen Bayi Terminal Operatörü kartını takmak zorundadır.
8. Bayii kendisine teslim edilen donanımın arızası durumunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan TJK teknik servisine arızayı bildirip, talep edilmesi durumunda da ilgili donanımı en yakın bakım ünitesine getirmekle mükelleftir.
9. 18 Yaşından küçüklerin ve gayri mümeyyizlerin bayilik mahalline girmesi, oyun oynaması ve ikramiye tahsil etmesi kesinlikle yasaktır.
10. Ganyan bayiliği yapılacak mahalde TJK’nın vereceği donanım dışında başka bir oyun makinası bulunmayacaktır (atari, kumar makinaları, sigara makinası vs.).
11. Bayilik ruhsatı, bayilik mahallinde görünür bir yerde asılı olacaktır.
12. Bayilik mahallinin içinde Spor Toto, Sayısal Loto, Milli Piyango ve gazete bayiliği faaliyetlerinde bulunulabilmesi için; bu faaliyetlerin yürütülmesi ancak ayrı bir bölüm oluşturması ve mahallin kalan bölümünün ganyan bayiliği için Ganyan Bayiliği Yönetmeliğin’deki madde 6 a fıkrasındaki asgari 40 m² şartına uygunluğunun bozulmaması koşuluyla mümkündür.

Madde 20) BAYİLİK İŞ YERİNİN NAKLİ

Bayii, bayilik ruhsatında belirtilen adres dışında bayilik faaliyetini sürdüremez. Aşağıda belirtilen hallerde, nakil talebinde bulunabilecek bayinin, nakil talebinin uygun bulunması halinde, bayilik ruhsatındaki adres güncellenerek, ruhsat yenilenir.

Bayii:

1. İhtiyaç sebebi ile iş yerinden tahliyesi halinde,
2. Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
3. Bayinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK’ca takdir edilir)
4. Bayinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’nın uygun bulması halinde,

nakil talebinde bulunabilir.

Yukarıda nakli gerektiren hallerin vukuunda, ilgili ünitelere bir dilekçe ile başvurur. Dilekçeye; tetkik masrafı olarak yatırdığı (50.00 ELLİ) ’ YTL na ilişkin makbuzu, nakil talep edilen mahallin her cephesinden yan dükkanları da görüntü içersine alan ikişer adet fotoğrafını, mal sahibi ise tapusunu, kiracı olacak ise kira taahhütnamesini ekler. Yer, bayii müracaatlarını tetkikle görevli heyet tarafından tetkik edilir ve hazırlanan Ganyan Bayiliği Nakil Tespit Tutanakları TJK Pazarlama Müdürlüğü’ne iletilir. Nakille ilgili TJK Yönetim Kurulu’nca verilen karar, ilgili bayiye bir yazı ile bildirilir. Bayii, TJK’nın yazılı muvafakati kendisine tebliğ edilmeden kesinlikle yer değiştiremez.

Nakil talepleri değerlendirilirken, iş bu yönetmeliğin 6. madde hükümleri göz önünde bulundurulur.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa illerindeki nakil talepleri, bayilerimizin faaliyet gösterdiği semt sınırları dahilinde olabilir. Ancak diğer illerimizde faaliyet gösteren bayilerimizin, bulundukları il sınırları dahilindeki boş ilçelere nakil talebinde bulunmaları mümkündür. İşbu yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel verilmiş olan bayiliklerin en yakın bayii ile arasında 500 metreden daha yakın konumda olmaları halinde, bu bayilerin nakil taleplerinin tetkiki yapılırken, çevrelerindeki faal bayilere olan mesafelerinin, eski işyerindeki faal bayilere olan mesafesine göre artması gerektiği hususu göz önünde bulundurularak nakil talebi değerlendirilir. Bu konumdaki bayilerin nakil taleplerinin değerlendirilmesinde 6. maddenin (b) fıkrası gereği, uyulması gereken m² şartı aranmaz.

Ancak özel durumlarda (doğal afetler, vs.) TJK Yönetim Kurulu il ve ilçeler arası nakil talebini değerlendirir.

Nakil talepleri olumlu değerlendirilen bayilerden;

1. Bayilik mahallerinde, işbu yönetmeliğin 12. maddesi gereği yapılması gereken tefrişatın yerine getirilmiş olması
2. Yeni iş yerinin tapu veya kira kontratının noter tasdikli fotokopisi
3. İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
4. Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı
5. Eski bayilik ruhsatı ve mukavelesi

istenir.
Madde 21) BAYİLİK DENETİMİ
Bayiler, TJK Müşterek Bahisler Müdürlüğü Pazarlama Şefliği personeli ve bağlı bulundukları ünitenin bu işle yetkili elemanları tarafından denetlenir.

Madde 22) BAYİLİĞİN İPTALİ/MUKAVELENİN FESHİ
Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde bayilik iptal edilir:

1. Oyuncu rızası hilafına bilet iptali.
2. Gerekli uyarıların sözlü veya yazılı olarak yapılmasına rağmen hasılatın zamanında yatırılmaması.
3. TJK tarafından verilen talimatlara uyulmaması, tetkik raporundaki eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi.
4. Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynatılması veya buna müsaade edilmesi.
5. TJK’nın onayı olmadan bayiliğin başka bir adrese nakledilmesi.
6. Bayilik mahallinde TJK tarafından onaylanmayan başka işlerin yapılması
7. 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., ve 13. maddelerdeki şartlardan herhangi birinin ortadan kalkması
8. İşbu yönetmeliğin 16. maddesinin ihlali
9. Bayilik teminatının artırımı talebinin verilen süre içinde yerine getirilmemesi.

Hallerinde bayilikler TJK Yönetim Kurulu’nun 09.03.1991 tarih 7/10 sayılı toplantısında yetkili kıldığı komisyonun kararına istinaden kapatılır.

Yönetmelik ve mukavele hükümlerine uygun olarak bayilik mukavelesi feshedilip kapatılan bayii, her ne nam altında olursa olsun TJK aleyhine dava açamaz, tazminat isteyemez.
Madde 23) ESKİ BAYİLİK MÜRACAATLARININ DURUMU
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve bugüne kadar değerlendirilmeyen tüm bayilik müracaatları geçersiz olup, ancak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve yönetmelikteki şartlara uygun olarak yapılan yeni müracaatlar değerlendirilir

Madde 24) TEBLİGAT
Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin ve mukavelenin uygulanması dolayısıyla herhangi bir nedenle bayiye gönderilecek ihtarnamelerde tebliğ şartı aranmaz, bayiinin mukavelede beyan ettiği adrese gönderilecek tebligat kanunen yeterli ve geçerli olup , iş bu gönderi ile tebligat yapılmış sayılır.

Madde 25) ESKİ YÖNETMELİKLER
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eski yönetmelik yürürlükten kalkar ve daha sonra yapılacak her türlü değişiklikler, bayii tarafından peşinen kabul edilmiş sayılacaktır. Ayrıca, Bayilik Mukavelesi bu yönetmeliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 26) YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik TJK Yönetim Kurulu’nun 20.12.2002 tarih 28/27 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kaynak : Tjk.Org

Yorumlar kapalı.