YSK’dan Açıklama

Abone Ol
Daha Fazla

Baskanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 4/3/2011 tarih, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda, aynen;

“2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesinde 5980 sayılı Kanunla yapılan degisiklik geregi XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylık için görevden çekilme ve ayrılma isteginde bulunması gerekenler;
“Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek ögretim kurumlarındaki ögretim elemanları, Yüksekögretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluslarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından isçi niteligi tasımayan diger kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye baskanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteligindeki meslek kurulusları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluslarının ve katıldıkları tesebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel
ve ara seçimlerin baslangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından baslayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteginde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için Yasa geregi çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteginde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmis olmakla, konu incelenerek;

GEREGİ GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun 8. maddesinde; “Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmisse Meclis, seçimin yapılacagı tarihi de belirler, hükümlerine yer verilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. ve 2839 sayılı Milletvekili Kanunu’nun 8. maddeleri uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 tarihli ve 73 üncü Birlesiminde 3/3/2011 tarihli ve 987 sayılı kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran
2011 Pazar günü yapılmasına karar verilmis ve bu karar 4/3/2011 tarihli, 27864 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer nüshasında yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksekögretim kurumlarındaki ögretim elemanları, Yüksekögretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluslarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından isçi niteligi tasımayan diger kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmistir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5980 sayılı Kanunla degisik “Adaylık için Görevden Çekilmesi Gerekenler Baslıklı” 18. maddesinde;
Aday olmak isteyen;

• Hakimler ve savcılar,
• Yüksek yargı organları mensupları,
• Yüksek ögretim kurumlarındaki ögretim elemanları,
• Yüksekögretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
• Kamu kurumu ve kuruluslarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından isçi niteligi tasımayan diger kamu görevlileri,
• Belediye baskanları,
• Subaylar ile astsubaylar,
• Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baskan ve üyeleri,
• Belediye meclisi üyeleri,
• İl genel meclisi üyeleri,
• Kamu kurumu niteligindeki meslek kurulusları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluslarının ve katıldıkları tesebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından baslayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteginde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler, hükmüne yer verilmistir.

Kurulumuzun 4/3/2011 tarihli 140 sayılı kararı ile de; 10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüge giren 5980 sayılı Kanunla 298 ve 2839 sayılı Kanunlarda yapılan degisikliklerin Anayasa’nın 67/son fıkrası kapsamında degerlendirilmesi yapılmıs ve seçim tarihi olan 12
Haziran 2011 tarihi itibariyle bir yıl dolmus olacagından anılan kanunlardaki degisikliklerin uygulanmasına karar verilmistir.

2839 sayılı Kanunun 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteginde bulunma” kosulu getirilmis, bu kosulun istifa seklinde ayrılma ile sınırlı oldugu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacagı yolunda bir hükme yer verilmemistir. Baska bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde
kapsayıcı bir ifade kullanılmıstır.

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlilerinin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermis olmaları gerekir.

Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;

1- 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart 2011 Persembe günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektigine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya iliskin hükümlerin uygulanmasına,

2- Karar örneginin;

a) Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

b) Siyasi parti genel baskanlıklarına gönderilmesine,

c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda ilanına,

4/3/2011 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

Yorumlar kapalı.